Franco Ricciardi

Chiammele

Franco Ricciardi

album:

Blu (2017)

Chiammele testo

Evvote n’attime, te cagn’a vit ‘o ssaj
E nun’ere chelle ca vuliv quand’ìre criature tu
E i tiemp cagnen, sò chiù difficile
E nun’ere comm’ere na vot
Tutt pò essere, cririme, tu cririme

E’ tropp facile, c’tien a ricere
O’ssapive ca nun putev’essere comm riciv tu
Nun ce pò crerere, ca poi non torne chiù
A vuliss’abbraccià n’ata vot
Tutt pò essere, cririme, tu cririme

Chiammele
Se sient a voci a soi però nun chiagnere
Se rice ca te pens nun’e crerere
Ma rind a vit nun se pò maj ricere, a verità

Putisse vivere, a vit è bell ‘o ssaj
Ma tu triemm sultant o pensier ca ess nun torne chiù
E i cose cagnen, ma nun è facile
E nun ere comm’ere na vot
Tutt pò essere, crireme, tu crireme

Chiammele
Se sient a voci a soi però nun chiagnere
Se rice ca te pens nun’e crerere
Ma rind a vit nun se pò maj ricere, a verità

Chiammele
Se sient a voci a soi però nun chiagnere
Se rice ca te pens nun’e crerere
Ma rind a vit nun se pò maj ricere, a verità