Emiliana Cantone

Storie Piccerelle

Emiliana Cantone

Altre Canzoni cover

Storie Piccerelle testo

C’è fatto ammore accussi
C’è fatto ammore accussi

Na sera tanto p’ò fà
Na sera tanto p’ò fà
Nun t’e lo aviva spusà
è mò te sient’e muri
si nnammurate

Song’è storie
Piccerelle c’addiventano importante
Per niente
Topolino è addiventato n’ù gigante
Chella notte tutt’e duje dind’a n’a macchin’arrubata
C’ù nu sterio c’a suonava disperato
N’a canzone’è nnammurate

E’ fatto semp’ò accussi
Mai n’a vota c’à t’ù c’è pensat
C’ù chi t’è piaciute c’è sempre pazziate
N’è avute’è cacciate
E vote tanto p’ò fà
Quanti storie so gliut’e venute
S’ò scese’è sagliute s’ò sole passate
Niciun’er’state
Nunt’è vulive spusà
O cuntratto’è’nnammore furzato
E’ n’à corda tirata c’ò tiempe a spezzato
è tu s’ì scappata
è mò te sient’e muri
Oramai s’ì n’à barca affunnata
Nu rigo e matita c’à s’è cancellato
Tè s’ì nnammurate

Song’è storie
Piccerelle c’addiventano importante
Er’ niente
Topolino è addiventato n’ù gigante
Chella notte tutt’e duje dind’a n’a macchin’arrubata
C’ù nu sterio c’a suonava disperato
N’a canzone’è nnammurate
Song’è storie
Piccerelle c’addiventano importante

Ascolta Storie Piccerelle - Emiliana Cantone