Francesco Marzio

Nun Te Permettere

Francesco Marzio

album:

Piacere...Francesco (2006)

Piacere...Francesco cover

Nun Te Permettere testo

(duetto con Antonio Ottaiano)

F: Staser so venut a te parlà, perche sultanto tu me può aiuta. Tu me si frate e io voglio a verità. E si vuò tu so pront a me cagnà.
A: Stamme a sentì si vuo che aggià parlà, tu nun ò può nemmeno immagginà o prezz cà rimane può pavà si chesta vita tu vulisse fà.

A: Nun te permettere nemmeno rò penzà, so tropp e cose cà nun può desiderà. Ma a chiù importante o saje se chiammà libertà… e nun tà può accattà.
F:Io te rispetto perchè a te stong a sentì, io te rispett tal e quale a vita mia. Io nun ma speng chesta vita pè campà… ma senza respirà.
A:Giurame cà rimane chilli libri tuorne a leggere. Pienzece ind’à quala stanza tè può laureà…. è megl l’università.

F:Si tu sapisse quanto bene fà, chistu cunsiglio ca tu me vuò dà. Si nun ce stive tu forse chisà… facev piglià collera a mammà.
A:Nemmeno nù cafè c’hamma pigliato, però me sento o zucchero ind’ò core, Perche si a vità mia aggia sciupato, almen chest a tiemp aggia salvat.

A: Nun te permettere nemmeno rò penzà, so tropp e cose cà nun può desiderà. Ma a chiù importante o saje se chiammà libertà… e nun tà può accattà.
F:Io te rispetto perchè a te stong a sentì, io te rispett tal e quale a vita mia. Io nun ma speng chesta vita pè campà… ma senza respirà.
A:Giurame cà rimane chilli libri tuorne a leggere. Pienzece ind’à quala stanza tè può laureà…. è megl l’università.