Vale Lambo

Mea Muri Tu

Vale Lambo

Altre Canzoni cover

Mea Muri Tu testo

Ndo Lamborghini
Mea muri tu
Vattimm a iss
Mea muri tu
Song na scign
Mea muri tu
To giur a dij
Mea muri tu

Mea muri tu song pop na lot
L’agg chiavat, so venut n bocc
Aggir subit sta o post ‘e blocc
Mea muri tu er pop na sporc
Nun c crer
Tu stai a per
Ten 16 ann, me facc e galer

Fratm abbusc a mammà
M’ha ritt maronn cu chist n’cià facc chiù
Chell è na pret m’ha ratm o nummr mea muri tu tu tu tu tu tu
M’agg accatta nu mercedes bianc
Mea muri tu tu tu tu tu tu
So tutt figl re mij
O cap ‘e sta merd, vasm o buc ro cul

O giorn si tras ndo terzo mond
E nun t sap nisciun
Aro jamm jamm facimm na storij
Bast ca pav co cul
Nde ristorant s vonn fa a fot
Chest è vnut chiù scur
Chell’at nun è mis o flash
Ammò ce fatt nu –

Ndo Lamborghini
Mea muri tu
Vattimm a iss
Mea muri tu
Song na scign
Mea muri tu
To giur a dij
Mea muri tu

Mea muri tu song pop na lot
L’agg chiavat, so venut n bocc
Aggir subit sta o post ‘e blocc
Mea muri tu er pop na sporc
Nun c crer
Tu stai a per
Ten 16 ann, me facc e galer

Mea muri tu
Mea muri tu
Si vir e guardij fra fuje semp tu
È fatt o giall, frat te fatt blu
Si vuo fa o scem cu me o saij tu
Arap e DM me par Badoo
Vac a fa spes me ferm o baku
Pover e stell, cann e bamboo
Mea muri tu stamm for ca cap
Rind o local stamm t pavat
Bev acqua sant m fum gelat
T’aggia fa tant, sto tutt ngrippat
Mea muri tu
Mea muri tu-u-u-u-u
Pavm tu-u-u-u-u

Ndo Lamborghini
Mea muri tu
Vattimm a iss
Mea muri tu
Song na scign
Mea muri tu
To giur a dij
Mea muri tu

Mea muri tu song pop na lot
L’agg chiavat, so venut n bocc
Aggir subit sta o post ‘e blocc
Mea muri tu er pop na sporc
Nun c crer
Tu stai a per

Ascolta Mea Muri Tu - Vale Lambo