David Guetta

Jump

David Guetta

Jump testo

[?]
Busted hands!

When as I jump (jump)
Make body jump (jump)
Look when he jump (jump, jump, jump)
When did he jump? (jump)
Look when he jump (jump, jump, jump)
When as I jump (jump)
Make body jump (jump)
Look when he jump (jump, jump, jump)
When did he jump? (Jump)
Look when he jump (jump, jump, jump), yeah
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]
Everybody jump
[?]

When as I jump (jump)
Make body jump (jump)
Look when he jump (jump, jump, jump)
When did he jump? (jump)
Look when he jump (jump, jump, jump)
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]
Everybody jump
Man
Ay girl, [?]
Ay girl, [?]