Marco Calone

E Staje Male

Marco Calone

Altre Canzoni cover

E Staje Male testo

E staje male natavot
Nun t accuorg ca è tutt sbagliat
E staje male natavot
Ta lassat pe sta nsiem a nat

Tu, stai chiagnen a tropp tiemp già
Nun riesc proprij allo accettà
Fino aier te chiammav ammor
E mo se vas anat
Tu, butteresti la tua dignità
Spier ancor ca mo po turnà
È nu film ca te vist già

Ma pecchè piens ca sta vit toj
È fernut già
Tien vint ann vir e nun te trascurà
E mo scinn stong abbasc a t aspettà

E staje male natavot
Nun t accuorg ca è tutt sbagliat
E staje male natavot
Ta lassat pe sta nsiem anat
E staje male ma ce muor
Ta lassat na ferit ind o cor
E staje male ma ce muor
Giur a me si o vir rind o rion
Tu nun li a pensà

Tu ca sunnav na famigl già
Na criatur tal e qual a te
Ca pazziav ngopp o liett
E a nott nun durmev
Tu ra staser nun lia chiu pensa
Si nu juorn t ven a cercà
Natavot nun t fa mbruglià

Ma pecchè piens ca sta vita toj
È fernut già
Tien vint ann vir e nun te trascurà
E mo scinn stong abbasc a t aspetta

E staje male natavot
Nun t accuorg ca è tutt sbagliat
E staje male natavot
Ta lassat pe sta nsiem anat
E staje male ma ce muor
Ta lassat na ferit ind o cor
E staje male ma ce muor
Giur a me si o vir rind o rion
Tu nun li a pensà

E staje male natavot
Nun t accuorg ca è tutt sbagliat
E staje male