Ilaria Porceddu

Ilaria Porceddu

Altre Canzoni cover

testo

Dae oi depeis bivi sempri in duus
asso’us… no’ podeis decidi prus!

Su Prim’annu… “Coia da coto’i”
Moddi moddi parit coto’i frùsciu
ses cuntentu… no’ bogas mancu u’ mùsciu!

Su da Cincu… “Coia da seda”
Su tempus bivi’u impari no’ est meda
lissia lissia… che muccadori ‘a seda!

Su da Dexi… “Coia da stàngiu”
Bessis prus fotti cun d’u’ stiddiu da stangiu
d’ogna di’i t’ingrassas… no’ ses prus làngiu!

Su da Cuindixi… “Coia da porcellana”
No’ babias prus nudda… dillicagau po’
pagu cosa… ti’ ois scanceriau!

Su da Binti… “Coia da cristallu”
Trasparenti che tassa da cristallu
da bivi impari…fattu eis su callu!

Su da Bintixincu… “Coia da prata”
Su sposu spinniau… est callau a xriobeddu
sa sposa… s’intingit is pìus da nieddu!

Su da Trinta… “Coia da perlas”
Praxibi su sabori’a s’acua ‘a mari a
s’accabada si cumprendeis’ appari!

Su da Trintaxincu… “Coia da
zaffiru” Asullu che sa mellus prenda
est sa famillia sa vera sienda!

Su da Coranta… “Coia da smeraldu”
Po’ no’ si bigai ogu… bridi su froccu
spassiaisì… ma sentza fai sciarroccu!
Toccat a festeggiai…