Diego De Luca

Uocchie Nire

Diego De Luca

album:

Chi L'ha Visto (2006)

Chi L'ha Visto cover

Uocchie Nire testo

nu ce sta..comme te nata nun ce sta..si nu mar e sensualita..e chi se nfonne vo pur o sole.Dic si pur quand nun è accussì,na bugia pare a verita,cu sta vocca fai tut over..è accussì l’infern ind o paravis..nun ce sta niente ca te po fa cagnà..nun ce stààà…
RIT
Uocchie nire comme ind’e publicia bast nu minut pe fa annamura chiu è na ser e storie nun è fai dura sai fa ammor ma nun t sai annamura
e nun vuo crescer…viv ind e favl…e aspiet pe vere si truov maje nat kaàà.. ten a fa ammor e se ne va…
Uocchie nire o tiemp nun se pòò aspettà..o destin tui nun e fernut ka..pou cangààà..
Ma ke si.si e ò piacer ka fa suffrìì nata storia e farnuta gia mo te coce a rò
sto’cor..si mo tu si nient e si tut còòs..si mo tu ind a na ser sai esageràà..o sai fàààà.. RIT
Uocchie nire comme ind’e publicia bast nu minut pe fa annamura chiu è na ser e storie nun è fai dura sai fa ammor ma nun te sai annamura
e nun vuo crescer…viv ind e favl…e aspiet pe vere si truov maje nat kaàà.. ten a fa ammor e se ne va…
Uocchie nire o tiemp nun se pòò aspettà..o destin tui nun e fernut ka..pou cangààà..
tu nun vuo crescer viv ind e favl..e aspiett pe vere si truov maje nat kàà..ten a fa ammor e se ne va.
Uocchie nire o tiemp nun se pò aspetta..o destin tuie nun e fernut ka..
puo kagnaàà..